Všeobecné obchodní podmínky


Na všechny kupní smlouvy, které vzniknou prostřednictvím e-shopu Esprit nebo aplikace Esprit mezi prodávajícím, společností Esprit Retail B.V. & Co. KG, Esprit-Allee 1, 40882 Ratingen (dále také „my“ nebo „Esprit“) a kupujícím, který je spotřebitelem, (dále jen „vy“), se vztahují následující všeobecné obchodní podmínky.


1. Uzavření smlouvy

1.1. Prezentace našich produktů v online obchodu Esprit nepředstavuje veřejnou nabídku s návrhem na uzavření smlouvy, nýbrž výhradně nezávaznou výzvu pro Vás k nákupu produktů od nás (výzvu k nabídce).

1.2. Zasláním objednávky předkládáte závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy s námi.

1.3 Přijetí Vaší nabídky v případě objednávky prostřednictvím internetového obchodu Esprit se uskuteční po obdržení potvrzení o odeslání, které musí být učiněno nejpozději do 14 pracovních dnů kvůli současným bezpečnostním standardům pro boj proti viru Corona a souvisejícímu zpožděnému zpracování . Automatické potvrzení objednávky zaslané e-mailem ještě nepředstavuje přijetí nabídky, ale pouze dokumentuje, že jsme vaši objednávku obdrželi. Rozhodnutí, zda objednávku přijmeme, je výhradně na našem uvážení. Pokud z nějakého důvodu objednávku nemůžeme přijmout, neprodleně vám to sdělíme. V případě již provedené platby vám bude příslušná částka vrácena. Odmítneme-li objednávku, protože vámi zvolený způsob platby nemůžete použít, a nabídneme-li vám současně jiný způsob platby, pak toto platí jako odmítnutí vaší objednávky a nová nabídka, kterou můžete přijmout.

1.4 Zboží prodáváme pouze koncovým spotřebitelům.

1.5 Proces objednávání v našem online obchodě sestává ze 3 kroků. V prvním kroku si zvolíte požadované produkty. V druhém kroku máte v případě zájmu možnost registrovat se nebo se přihlásit na Esprit Friends. Třetí krok vám umožňuje vložit fakturační a doručovací adresu a zvolit si požadovaný způsob úhrady. Po dokončení tohoto procesu u nás můžete zadat objednávku. Po zadání objednávky máte možnost si ji vytisknout.

1.6 Produkty se prodávají s vlastnostmi uvedenými v online obchodu Esprit v době zadání objednávky z vaší strany.

1.7 Objednávku a tyto Podmínky si můžete vytisknout, zašleme Vám potvrzení o potvrzení objednávky, které si rovněž můžete vytisknout. Vše je v našich systémech uchováváno v elektronickém formátu v souladu s příslušnými právními předpisy. O kopii uvedené dokumentace můžete požádat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v Impresu. Tímto souhlasíte s tím, že kopii uvedené dokumentace Vám zašleme v elektronickém formátu na adresu, kterou jste uvedli.


2. Možnost dobrovolné výměny

2.1 Nezávisle na právu na odstoupení od smlouvy ze zákona Vám tímto dobrovolně nabízíme možnost vrátit produkty, které jste od nás koupili, za účelem jejich výměny za jiné produkty. To Vám umožňuje vrátit jakékoli produkty zakoupené v online obchodu Esprit zdarma ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží bez uvedení důvodu, pokud jsou produkty úplné, nepoužité a nepoškozené. Produkty smějí být použity pouze způsobem odpovídajícím vyzkoušení v obchodě. V případě produktů, které jsou vybaveny speciální hygienickou lepicí páskou nebo hygienickou pečetí nebo fólií platí výše uvedené pouze v případě, že páska, pečeť nebo fólie nebyla porušena.

2.2 Možnost dobrovolného vrácení se nevztahuje na personalizované položky nebo položky vyrobené v souladu se specifikacemi zákazníka.

2.3 Kromě toho platí právo na odstoupení od smlouvy ze zákona dle bodu 3.


3. Vracení, výměna a vracení peněz3.1 Máte právo do čtrnácti dnů od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, ve kterém jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží.

Pokud chcete odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zakoupeného zboží, vrátíme Vám kupní cenu, kterou jste za zboží zaplatili, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

3.2 Můžete vrátit jakékoli zboží, které jste od nás koupili, a to bez uvedení důvodu. To Vám poskytuje možnost si ověřit, zda je zboží vhodné, podobně jako když kupujete zboží v našem kamenném obchodě.

3.3 K využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy nás musíte písemně vyrozumět (s výjimkou případů podle článku 3.4 níže) do 14 dnů od obdržení produktů a zboží vrátit ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi. Zrušení Vaši objednávky můžete uskutečnit tak, že nás prostřednictvím jednoznačnýho prohlášení(například dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail), budete informovat o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiloženou šablonu- formulář pro odstoupení od smlouvy, to však není povinné.

Zboží musíte vrátit:

(a) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;

(b) s veškerými původními nálepkami/visačkami, v originálním obalu a spolu s příslušnou dokumentací;

(c) s obalem a dokumenty ve stejném stavu, v jakém jste produkt obdrželi; a

(d) na zpáteční adresu uvedenou na informaci přiložené ke zboží.

3.4 Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží je považováno za odstoupení od smlouvy.

3.5 Pokud nesplníte požadavky dle odst. 3.3 (b), 3.3 (c), 3.3 (d) výše, můžeme Vám bohužel účtovat přímé náklady na uvedení zboží do původního stavu za účelem dalšího prodeje.

3.6 Pokud odstoupíte od smlouvy podle tohoto článku, uhradíme přiměřené poštovné, za podmínky že dodržíte požadavky dle odst. 3.3 (b), 3.3 (c), 3.3 (d). Pokud uvedené požadavky nesplníte, vyhrazujeme si právo Vám poštovné účtovat. Zaslání zboží zpět prodávajícímu bude výlučně na Vaše náklady v případě, že nebudou splněny všechny podmínky a požadavky uvedené odst. 3.3 (a), 3.3 (b), 3.3 (c) a 3.3 (d) výše.

3.7 Pokud odstoupíte od smlouvy podle tohoto článku, vrátíme Vám jakoukoli Vámi uhrazenou platbu včetně nákladů na dodání , které jsme od vás na základě smlouvy přijali, a to co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy z Vaší strany. Výše uvedená lhůta 14 dnů platí za podmínky, že nám v této lhůtě zboží předáte nebo prokážete jeho odeslání.

3.8 Informace o výjimkách

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které pro Vás bylo vyrobeno dle individuálních specifikací nebo které je personalizováno. Naše zákonná odpovědnost za vady zboží touto výjimkou není dotčena.


4. Dodání/náklady na dopravu

4.1 Minimální hodnota objednávky činí 599 CZK.

4.2 Vedle kupní ceny účtujeme fixní částku 70 CZK jako náklady na dopravu ke každé objednávce.

4.3 Po přijetí objednávky z naší strany je objednané zboží obvykle expedováno z našeho skladu 1-3 pracovní dny po datu objednávky, pokud nenastane žádný problém s Vašimi kreditními údaji (kontrola kreditu, kontrola ID). Uvedený časový údaj je pouze informativní a není závazný.


5. Ceny a způsoby plateb

5.1 Platí ceny uvedené v e-shopu Esprit nebo v aplikaci Esprit v okamžiku provedení objednávky. Všechny ceny zahrnují zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty.

5.2 Platbu za zboží můžete provést jedním ze způsobů plateb navržených v procesu objednávky a za podmínek tam uvedených.

5.3 V případě objednávky na fakturu se zavazujete uhradit fakturovanou částku do 14 dní po obdržení zboží. V případě vrácení částí dodávky lze tuto fakturovanou částku odpovídajícím způsobem snížit.

5.4 V případě, že budete v prodlení s platbou, vyhrazujeme si, že vám za druhou a každou následující upomínku budeme účtovat paušální poplatek za zaslání upomínky ve výši 299 CZK, bez ohledu na to, zda první upomínka byla zaslána poštou či e-mailem. Můžete však prokázat, že nám vzniklá škoda je nižší než paušální poplatky. V případě prodlení s platbou jste povinni nahradit veškeré náklady, výdaje a hotové výdaje, které nám vznikly při uplatňování našich nároků. Aniž by byla dotčena povinnost k náhradě procesních nákladů, patří sem i všechny mimosoudní náklady pověřené inkasní instituce nebo právního zástupce.

5.5 Máte právo proti našemu nároku na zaplacení uplatnit retenční práva, které vám náleží nebo jinak vyplývají z téhož smluvního vztahu. Jiná retenční práva vám nenáleží.


6. Dodání a výhrada vlastnictví

6.1 Máme právo zasílat dílčí dodávky v obvyklém rozsahu.

6.2 V případě uzavření smlouvy platí, že zboží je až do úplného zaplacení naším vlastnictvím.

6.3 Je-li při dodávce poškozen obal tak, že by mohl být poškozen i obsah, máte povinnost tuto dodávku okamžitě reklamovat, odmítnout převzetí a tuto skutečnost nám sdělit, abychom mohli uplatnit případná práva u přepravce. Vaše práva na odstoupení od smlouvy, na záruku a další práva jsou tímto předpisem nedotčena.


7. Práva vznikající z vadného plnění, záruka

Pokud nebylo výslovně stanoveno jinak, uplatní se právní předpisy upravující odpovědnost prodávajícího a práva vznikající z vadného plnění, jakož i práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv. Tyto právní předpisy zakládají v případě, že se na zboží vyskytne vada, Vaše právo požadovat náhradní plnění (uvedení zboží do bezvadného stavu výměnou nebo opravou), odstoupení od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo nárok na slevu z kupní ceny; a vedle toho nárok na náhradu nutných a účelně vynaložených výdajů v souvislosti s reklamací vadného zboží, to vše vždy za podmínek stanovených v občanském zákoníku Spolkové republiky Německo. V případě, že právní řád země, ve které máte obvyklé bydliště, poskytuje širší ochranu spotřebitele, použijí se ustanovení tohoto právního řádu.

Dle právního řádu České republiky můžete jako spotřebitel uplatnit svá práva z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě vadného plnění máte v závislosti na okolnostech a povaze vady právo na odstoupení od kupní smlouvy, na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti, na bezplatnou opravu věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, to vše za podmínek stanovených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


8. Autorská práva a obchodní známka

Celý obsah webové stránky včetně textu, grafické úpravy, fotografií, obrázků, videa, zvuku, ilustrací a software je naším vlastnictvím nebo vlastnictvím propojených společností, držitelů licence a/nebo poskytovatelů obsahu. Tento obsah je chráněn autorským právem a jinými předpisy. Lze jej využívat pouze s naším výslovným souhlasem.

Veškeré obchodní známky využívané na naší webové stránce jsou našimi obchodními známkami, pokud není uvedeno jinak. Nelze je užívat bez našeho předchozího písemného souhlasu.


9. Rozhodné právo – různé

Na smluvní vztah s Vámi se vztahuje právní řád Spolkové republiky Německo. Z tohoto ustanovení je vyloučena kogentní právní úprava ochrany spotřebitele země, ve které máte obvyklé bydliště; jakékoli spory se řeší v souladu s příslušnou kogentní právní úpravou.

Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.

Pokud by kterákoli z těchto Podmínek byla neplatná nebo nevymahatelná, ostatní ustanovení nebo jejich část zůstávají platná; jakékoli neplatné nebo nevymahatelné ustanovení se nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které se co nejvíce blíží neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení.


10. Impresum/Provozovatel online obchodu


Osoba odpovědná za vývoj a provoz e-shopů:

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Německo


Telefon: 022 424 55 31 (pevná linka)

Fax: 022 424 55 32 (pevná linka)

E-mailová: service@esprit.cz


Okresní soud v Düsseldorfu: HRA 15764

DIČ: DE126045055

Komplementář: Esprit Nederland B.V., se sídlem v Amsterdamu

IČ: 34176024

Oprávnění zástupci: Man Yi Yip, Michael Christopher Frenzel


Osoba odpovědná za vývoj a provoz aplikace ESPRIT:


Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Německo


Telefon: 022 424 55 31 (pevná linka)

Fax: 022 424 55 32 (pevná linka)

E-mailová: service@esprit.cz


Okresní soud v Düsseldorfu: HRB 47277

DIČ: DE 814336381

Oprávnění zástupci: Man Yi Yip


Informace o urovnávání sporů online: komise EU nabízí internetovou platformu pro urovnávání sporů online (tzv. „OS-platforma“). OS-platforma má sloužit jako výchozí místo pro mimosoudní urovnávání sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplynou z kupních smluv uzavíraných online. OS-platformu najdete pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Informace o mimosoudním řešení sporů v České republice: V případě, že spor mezi námi nemůže být vyřešen smírně, můžete jako spotřebitel zahájit mimosoudní řízení pro řešení sporů před určeným mimosoudním orgánem pro řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení sporů je formou smírčího řízení a nepředstavuje autoritativní rozhodování (jako například soudní rozhodnutí). Příslušným orgánem pro mimosoudní řízení pro řešení sporů je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce), Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika, email: adr@coi.cz, web https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


11. Podmínky uplatnění dárkových karet


11.1 Co je to dárková karta Esprit?

Dárkový poukaz Esprit je pro vás jako hotovost. Vydává ji společnost Esprit Card Services GmbH, Esprit-Allee, D-40882 Ratingen. Získat ji můžete ve všech maloobchodních prodejnách ve vaší zemi, které jsou zapojeny do systému dárkových poukazů Esprit, a na e-shopech (najdete je na www.esprit.com/storefinder s označením „Dárkový poukaz“), a zde jsou akceptovány jako platební prostředek pro všechny výrobky Esprit kromě kategorie HOME (z nich jsou vyjmuty koupací pláště). Zaplacením peněžního obnosu získáte vůči společnosti Esprit Card Services GmbH pohledávku ve stejné výši, kterou představuje dárkový poukaz. Pohledávka není úročena.


11.2 Jak aktivovat dárkovou kartu Esprit

Abyste dárkovou kartu aktivovali, předložte ji nejprve na pokladně účastnické maloobchodní prodejny a uhraďte částku, která má být na dárkovou kartu vložena jako kredit. Jako kredit akceptujeme jakoukoliv částku od 5,- do 150,- EUR/od 20,- do 700,- PLN/od 200,- do 4 000,- Kč/od 10,- do 250,- CHF/od 50,- do 1 500,- SEK/od 50,- do 1 300,- DKK. Každá dárková karta může být aktivována pouze jednou a nelze ji znovu nabít; jakékoliv další platby, které budete chtít složit, proto budou vloženy na novou dárkovou kartu.


11.3 Jak mohu dárkovou kartu Esprit používat?

Dárkový poukaz Esprit lze uplatnit při nákupu výrobků Esprit (jak jsou definovány v klauzuli 11.1) ve všech zapojených maloobchodních prodejnách a na e-shopech. V účastnických maloobchodních prodejnách jednoduše před zaplacením předložte u pokladny dárkovou kartu. Kupní cena bude následně z dárkové karty odečtena. Případný doplatek musí být uhrazen v účastnické maloobchodní prodejně v hotovosti nebo debetní či kreditní platební kartou nebo ho lze odečíst z jiné dárkové karty. Po vyčerpání kreditu na dárkové kartě bude dárková karta použitá v účastnické maloobchodní prodejně dezaktivována.


11.4 Jakým způsobem není povoleno dárkovou kartu používat?

Používání dárkové karty Esprit je omezeno na nekomerční, soukromé nákupy v účastnických maloobchodních prodejnách. Použití za jiným účelem, zejména komerčním, jakož i další prodej s cílem vytvářet zisk nebo pro účely komerčních loterií o ceny podléhají předchozímu souhlasu společnosti Esprit.


11.5 Používejte svoji dárkovou kartu Esprit stejným způsobem jako hotovost!

Dárková karta představuje dokument na doručitele, a může být tedy použita jakoukoliv osobu, která ji předloží. Společnost Esprit nebude kontrolovat oprávnění držitele použít kartu.


11.6 Jak zjistím zůstatek na kartě?

Kreditní zůstatek na kartě si můžete kdykoliv zkontrolovat předložením dárkové karty na pokladně účastnické maloobchodní prodejny.


11.7 Jak dlouho dárková karta platí a co mám dělat, když ji ztratím?

Dárkovou kartu lze využít neomezeně ve všech účastnických kamenných maloobchodních prodejnách a v internetových obchodech do konce třetího kalendářního roku od jejího zakoupení. Ztrátu dárkové karty neprodleně nahlaste účastnické maloobchodní prodejně, která zajistí její zablokování. Po zablokování karty vystaví společnost Esprit Card Services GmbH po předložení dokladu o zakoupení novou dárkovou kartu, na kterou bude připsána ověřená zůstatková částka ze ztracené dárkové karty.


11.8 Podrobné informace o zakoupení a používání dárkové karty Esprit v účastnických internetových obchodech

Při zakoupení dárkové karty v účastnickém internetovém obchodě postupujte podle nabídky menu. V zápatí stránek internetového obchodu naleznete odkaz na dárkové karty. K (částečné) úhradě pomocí dárkové karty zvolte při placení v závěru procesu objednání jako způsob platby platbu „dárkovou kartou“. Případný zbývající doplatek je možné uhradit jiným způsobem platby. Při použití dárkové karty v internetovém obchodě je karta po vyčerpání celé částky dezaktivována; jedinou výjimkou je případ vrácení platby za zboží zakoupené na dárkovou kartu, kdy je příslušná částka připsána na původně použitou dárkovou kartu. Při placení v internetových obchodech se vám před použitím karty vždy automaticky zobrazí aktuální zůstatek.

Datum aktivace své dárkové karty zjistíte na informační lince Vašeho internetového obchodu. Ztrátu dárkové karty je rovněž možné nahlásit zákaznickému servisu účastnického internetového obchodu (internetový obchod bude v takovém případě postupovat způsobem uvedeným v části „Ztráta dárkové karty“).


12. Ostatní

Tyto VOP byly sepsány 17.12.2020. Tuto verzi smluvních podmínek nebude prodávající po případné změně v budoucnu ukládat a tato verze nebude k dispozici ani pro zákazníky. Chcete-li si tuto verzi uložit, můžete si ji stáhnout ve formátu pdf ZDE.