Prohlášení o ochraně osobních údajů Esprit Friends


Stručný přehled

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a to platí samozřejmě i s ohledem na osobní údaje členů našeho klubu Esprit Friends (dále jen „osobní údaje“). Zde vás informujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jaké nároky a práva vám v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů náleží.

Platí od 25. května 2018


• Důležité kontaktní údaje na nás jakožto odpovědné místo: (viz bod č. 1)


• Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme především následující kategorie osobních údajů, týkajících se vaší osoby: registrační údaje do klubu Esprit Friends, údaje o nákupech a věrnostních bodech, preference ohledně e-mailové a poštou zasílané reklamy, zájem o produkty projevený v e-shopu a v aplikaci Esprit, uživatelské údaje získané v e-shopu a v aplikaci Esprit.

Tyto údaje poskytujete částečně přímo (např. v rámci registrace nebo při nákupu) a částečně je získáváme automaticky (např. při návštěvě našeho e-shopu nebo naší aplikace Esprit nebo při prokliknutí z e-mailového newsletteru).


• Účely zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom poskytovali služby v souvislosti s programem Esprit Friends, včetně informací o produktech přizpůsobených vašim zájmům.


• Právní základ

Zpracovávání vašich osobních údajů je nutné především za účelem realizace smlouvy Esprit Friends s vámi a za účelem sledování našich oprávněných zájmů.

Pokud zákon vyžaduje váš souhlas, například pro určitou e-mailovou reklamu nebo pro určité kategorie cookies, o tento souhlas vás požádáme.


• Kategorie příjemců vašich osobních údajů

Kromě odpovědných míst mohou mít k vašim osobním údajům případně přístup externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají při poskytování našich služeb. V ojedinělých případech mohou vaše osobní údaje obdržet jiné třetí subjekty, například úřady, externí poradci nebo určití obchodní partneři.

Vaše osobní údaje nejsou v současné době zpracovávány mimo EU.


• Doba ukládání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme a ukládáme po dobu trvání našeho smluvního vztahu.


• Vaše práva na ochranu osobních údajů, zejména právo na odmítnutí

Za určitých předpokladů můžete vůči nám uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů. Zejména bychom vás chtěli upozornit na vaše práva na odmítnutí:

Při existenci určitých důvodů, které vyplynou z vaší zvláštní situace, máte právo odmítnout zpracovávání svých osobních údajů, pokud odůvodňujeme oprávněnost zpracovávání osobních údajů zvážením zájmů nebo pokud se zpracovávání osobních údajů týká profilování nebo přímé reklamy. V tomto případě již vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat.


• Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Pro poskytování vašich osobních údajů společnosti Esprit neexistuje právní povinnost. Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, nebudete se moci stát členy klubu Esprit. Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud své osobní údaje neposkytnete, neutrpíte sice žádnou právní újmu, avšak nebudete moci požívat výhod a služeb klubu Esprit.

Konkrétní informace k právní ochraně osobních údajů


1. Místa odpovědná za zpracování osobních údajů a kontaktní údaje

Esprit Friends je věrnostní zákaznický program pro veškeré nabídky a služby Esprit bez ohledu na to, která společnost Esprit tyto nabídky a služby poskytuje. Proto je za zpracování vašich osobních údajů v rámci programu Esprit Friends odpovědných ve smyslu čl. 26 GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU) více společností Esprit.


Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee

40882 Ratingen

E-mail: service@esprit.eu


Společnost Esprit Europe GmbH je vaším smluvním partnerem pro věrnostní zákaznický program Esprit Friends a odpovídá zejména za správu, ukládání a vyhodnocování vašich věrnostních bodů, údaje o nákupu a zájmu o produkty a zasílání e-mailové reklamy.


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

E-mail: service@esprit.eu


Společnost Esprit Retail provozuje online shop (e-shop) Esprit a různé maloobchodní prodejny Esprit: Přitom od vás společnost Esprit Retail získává různé osobní údaje, např. v rámci nákupu, při registraci do programu Esprit Friends nebo k zasílání newsletteru a rovněž údaje o vašem používání webové stránky, a spravuje uplatňování věrnostních bodů při nákupu. Tyto údaje se předávají dále společnosti Esprit Europe GmbH jako centrálnímu správci a provozovateli programu Esprit Friends.


Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

E-mail: service@esprit.eu


Společnost Esprit Global Image provozuje aplikaci Esprit a přes tuto aplikaci od vás získává osobní údaje, např. v rámci objednávky, při registraci do programu Esprit Friends nebo k zasílání newsletteru a rovněž údaje o vašem používání aplikace. Tyto údaje se předávají dále společnosti Esprit Europe GmbH jako centrálnímu správci a provozovateli programu Esprit Friends.

Všechny tři společnosti Esprit (dále uváděné jako „Esprit“, „my“, „nás“, „nám“ a „náš/naše“) realizují společně zpracovávání osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR („Joint Controller“ tj. „společný správce“). Účel zpracovávání osobních údajů pro program Esprit Friends a e-mailovou reklamu, určený společně těmito společnostmi Esprit, je podrobně stanoven ve smlouvě o společném správcovství osobních údajů mezi společnostmi Esprit. Na vyžádání vám ochotně poskytneme souhrn podstatných ustanovení této smlouvy o společném správcovství osobních údajů. I přes to, že tyto tři společnosti Esprit jsou společně odpovědné za zpracovávání osobních údajů, navzájem se právně nezastupují.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro všechny tři společnosti Esprit lze kontaktovat na následující adrese:

dp@esprit.com.


2. Kategorie osobních údajů

Za účelem realizace programu Esprit Friends a e-mailové reklamy získáváme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů.Tyto údaje poskytujete částečně přímo (např. v rámci registrace nebo při nákupu) a částečně je získáváme automaticky (např. při návštěvě našeho e-shopu nebo naší aplikace Esprit nebo při prokliknutí z e-mailového newsletteru).


3. Účely zpracovávání

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení pro ochranu osobních údajů EU (GDPR), spolkovým zákonem na ochranu osobních údajů (BDSG) i dalšími aplikovatelnými předpisy pro ochranu osobních údajů k následujícím účelům:


• realizace programu Esprit Friends, zejména

• správa vašich věrnostních bodů, které získáváte při každém nákupu u společnosti Esprit, a vaší úrovně členství (Friends, Gold, Platinum)

• vyhodnocování vašeho nákupního chování u společnosti Esprit a vaší návštěvy e-shopu a aplikace Esprit v zákaznickém profilu, abyste mohli dostávat přizpůsobené nabídky v e-shopu a aplikaci Esprit, pozvánky na zvláštní události a poukazy, včetně používání cookies a podobných technologií k propojování zákaznického profilu

• e-mailová reklama a reklama zasílaná poštou

• osobní a individuální komunikace a doporučení produktů v souladu s vaším nákupním chováním, jako jakýsi „poradce při nakupování“

• personalizace online shopu a aplikace Esprit na základě vašich zájmů

• uplatňování vašich věrnostních bodů ve formě finanční slevy při vašem příštím nákupu u společnosti Esprit

• vylepšování produktů a služeb Esprit

• provádění rozhodnutí s ohledem na právo obchodních společností

• dodržování zákonných předpisů

• uplatňování, realizace a hájení právních nároků


4. Právní základ

Zpracovávání vašich osobních údajů v rámci realizace programu Esprit Friends je přípustné, protože je to nutné k realizaci smluvního vztahu s vámi za účelem účasti na programu Esprit Friends a protože máme převážně oprávněný zájem. Náš převážně oprávněný zájem odůvodňujeme zejména tímto: Účastí na programu Esprit Friends jste projevili zájem o personalizované informace o produktech a službách různých společností Esprit, vaše nákupní chování a zájem o produkty vyhodnocujeme na základě objektivních informací, aniž bychom vytvářeli citlivé osobní profily, a neprovádíme automatizovaná rozhodnutí s právním nebo podobným účinkem.

Pokud zákon vyžaduje souhlas dané osoby, například pro určitou e-mailovou reklamu nebo pro určité kategorie cookies, vyžádáme si udělení tohoto souhlasu. Pokud tento souhlas není udělen, neprovádíme procesy zpracování osobních údajů, které souhlas bezpodmínečně vyžadují.

Zákonné normy týkající se povolení, jako lhůty pro ukládání informací s ohledem na daňové právo nebo uplatňování, realizace a hájení právních nároků, zpracovávání vašich osobních údajů povolují.


5. Příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů


5.1 Esprit: Esprit, jako odpovědné místo, má k vašim osobním údajům přístup jen do té míry, která je nutná k dosažení účelů odpovídajícím internímu rozdělení úkolů. Interně se tedy přístup k vašim osobním údajům omezí jen na ta oddělení a zaměstnance, kteří jej skutečně potřebují.


5.2 Poskytovatelé služeb: Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří mají jako zpracovatelé zakázek přístup k vašim osobním údajům a tyto údaje zpracovávají za účelem, který jsme konkrétně stanovili. Tito zpracovatelé zakázek mohou být poskytovatelé marketingových služeb, webhostingu, IT podpory nebo analýzy webových stránek.


5.3 Další třetí subjekty: Za určitých okolností předáváme vaše osobní údaje úřadům, externím poradcům, obchodním partnerům nebo soudům.


5.4 Mezinárodní přenos dat: Ačkoli mají v současné době všichni příjemci sídlo v EU/EHS, musíte počítat s tím, že příjemci mohou mít v budoucnu sídlo v zemi mimo EU/EHS, která neposkytuje úroveň ochrany osobních údajů, jež je ve srovnání s evropskou úrovní ochrany osobních údajů přiměřená. V budoucnu mohou mít poskytovatelé služeb sídlo zejména v USA. V tomto případě vybere společnost Esprit buď takové poskytovatele služeb, kteří jsou certifikováni v rámci programu US-EU Privacy Shield (čl. 45, odst. 1 GDPR), nebo kteří se společností Esprit sjednají standardní smluvní klauzule EU, schválené Komisí EU (čl. 46, odst. 2 (c) nebo (d) GDPR).


6. Doba ukládání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme a ukládáme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. To zahrnuje i navázání smlouvy (předsmluvní právní vztah).

Kromě toho podléháme různým povinnostem o uchovávání informací a dokumentace, které vyplývají mimo jiné z obchodního zákoníku a daňového řádu. V nich uvedené lhůty pro uchovávání informací a dokumentace mají délku až deset let po ukončení smluvního vztahu nebo předsmluvního právního vztahu.

Dále mohou zvláštní zákonné předpisy vyžadovat delší dobu uchovávání, jako např. ukládání důkazních prostředků v rámci zákonných předpisů o promlčení. Podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku je běžná promlčecí lhůta sice tři roky, použít lze však i promlčecí lhůty v délce až 30 let.

Pokud osobní údaje již nejsou nutné k plnění smluvních nebo zákonných závazků a práv, jsou pravidelně mazány, pokud jejich – omezené – další zpracování není nutné k plnění výše uvedených účelů z převážně oprávněného zájmu zaměstnavatele.


7. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Za určitých předpokladů můžete vůči nám uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů:


• Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste udělili svůj souhlas s ohledem na určité druhy zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Toto odvolání však neomezuje oprávněnost zpracovávání osobních údajů před tímto odvoláním vašeho souhlasu nebo v případě, že toto zpracování lze odůvodnit jiným právním základem.

• Právo na informace: Máte právo získat od nás informace o svých osobních údajích, které jsou u nás uloženy, podle ustanovení čl. 15 GDPR (příp. s omezeními podle § 34 německého spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG).

• Právo na opravu: Na vaši žádost opravíme vaše uložené osobní údaje podle čl. 16 GDPR, pokud nesouhlasí nebo jsou chybné.

• Právo na vymazání: Budete-li si to přát, vymažeme vaše osobní údaje podle ustanovení čl. 17 GDPR, pokud tomu nebudou bránit jiná zákonná ustanovení (např. zákonné povinnosti pro ukládání informací nebo omezení podle § 35 německého spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG) nebo převážný zájem z naší strany (např. k hájení našich práv a nároků).

• Právo na omezení zpracovávání: Se zohledněním předpokladů čl. 18 GDPR od nás můžete vyžadovat, abychom zpracovávání vašich osobních údajů omezili.

• Právo na odmítnutí: Dále můžete zpracovávání svých osobních údajů odmítnout podle čl. 21 GDPR. Toto právo na odmítnutí máte při existenci určitých důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, a pouze pro zpracovávání osobních údajů, jehož oprávněnost spočívá na zvážení zájmů, týká se profilování nebo se provádí za účelem přímé reklamy. V tomto případě již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud bychom nebyli zákonem oprávněni vaše odmítnutí zamítnout. Odmítnutí přímého marketingu, včetně profilování, je však pro nás závazné a vaše osobní údaje již pro tyto účely nebudeme smět zpracovávat.Pokud jste udělili svůj souhlas s přímou reklamou a tuto přímou reklamu již nechcete dostávat, musíte svůj souhlas odvolat. • Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte rovněž právo obdržet své osobní údaje dle ustanovení čl. 20 GDPR ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo je předat třetí straně.

• Stížnosti úřadu pro ochranu osobních údajů: Dále máte právo podat stížnost u každého příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). Doporučujeme vám však, abyste stížnosti nejprve směřovali na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, abychom vaši žádost mohli co nejrychleji a nejvstřícněji vyřešit.


Za účelem rychlého zpracování vás prosíme, abyste své žádosti o realizaci svých práv směřovali písemně na následující adresu nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee

40882 Ratingen

dp@esprit.com


8. Rozsah vašich povinností poskytnout nám své osobní údaje

Pro poskytování vašich osobních údajů společnosti Esprit neexistuje právní povinnost. Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, nebudete se moci zapojit do programu Esprit Friends. Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud své osobní údaje neposkytnete, neutrpíte sice žádnou právní újmu, avšak nebudete moci požívat výhod a služeb programu Esprit Friends.


9. Ostatní

Tyto informace o právu na ochranu osobních údajů byly naposledy aktualizovány 25. května 2018. Společnost Esprit si vyhrazuje právo na občasnou aktualizaci těchto informací o právu na ochranu osobních údajů.